Translated Norwegian Legislation Norwegian legislation in other languages

Search result

The translations are unofficial and may not be fully updated.

The symbol Lovdata marks a link to the updated Norwegian act at The Lovdata Foundation.


7.8. 1925 no. 3767
NOR Bergverksforordning for Spitsbergen (Svalbard)
 
ENG The mining code (the mining regulations) for Spitsbergen (Svalbard)
With amendments last of 11th June 1975
PDF
 

10.8. 1956 no. 3410
NOR Forskrift om flyredningstjenesten
 
ENG Regulation concerning the air rescue service
Amended as of 28th February 1978
PDF
 

30.10. 1964 no. 1
NOR Delegering etter lov om tiltak mot plantesjukdommar og skadedyr på planter (plantesjukdomslova) [Delegering etter plantesjukdomslova]
 
ENG Regulations for the Import of Plants and Parts thereof, etc., to Norway
PDF
 

2.10. 1972 no. 4
NOR Forskrift om beregning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v. [Forskrift om beregning av passasjerantall m.v.]
 
ENG Regulations concerning calculation of number of passangers and concerning passenger accommodation, etc.
Amended 29 June 2007
PDF
 

17.10. 1975 no. 2
NOR Forskrift om arbeidsområdet for sjømann som innehar ledende stilling om bord [Forskrift om sjømann i ledende stilling]
 
ENG Regulations concerning the scope of work for seamen who serve in a leading post on board
Amended 23 December 1988
PDF
 

1.12. 1975 no. 5
NOR Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen [Sjøveisreglene]
 
ENG Regulations for preventing collisions at sea [Rules of the road at sea]
Amended as of 29th June 2006
PDF
 

17.12. 1976 no. 15
NOR Forskrift om iverksettelse av Norges økonomiske sone. Delegering av fullmakt
 
ENG Royal decree of 17th December 1976 relating to the establishment om the economic zone of Norway
Note: As supplement to Act no. 91 of 17th December 1976 relating to the economic zone of Norway
Printed version only. Contact the library.
 

15.2. 1977 no. 2
NOR Forskrift om passasjerskip i spesiell fart
 
ENG Regulations concerning special trade passanger ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

29.4. 1977 no. 7
NOR Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 
ENG Regulations relating to safety delegates and working environment committees
HTML
 

17.1. 1978 no. 4
NOR Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip
 
ENG Regulations concerning cargo-handling appliances in ships
Last amended 29th June 2007
PDF
 

19.2. 1980 no. 9862
NOR Instruks for Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 
ENG Instructions for the Parliamentary Ombudsman for Public Administration
With amendments of 2013-06-17-1251 Minstry of Justice and Public Security
PDF
 

27.5. 1980 no. 1
NOR Forskrift om faremeldinger, værtjeneste, nødmeldinger, livredningssignaler m.v. [Forskrift om faremeldinger m.v.]
 
ENG Regulations concerning danger messages, meteorological services, distress messages, life saving signals, etc.
PDF
 

4.11. 1981 no. 3793
NOR Forskrift om fartsområder
 
ENG Regulations concerning trade areas
Amended as of 29th June 2007
PDF
 

16.6. 1983 no. 1122
NOR Forskrift om hindring av forurensning fra skip [MARPOL-forskriften]
 
ENG Regulations concerning the prevention of pollution from ships [MARPOL regulations]
PDF
 

20.10. 1983 no. 1580
NOR Forskrift om sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt ombord på fartøy [Forskrift om sikring av gassfyrte anlegg]
 
ENG Regulations concerning safety precautions for gasfired installations, etc. operating on propane or other liquefied hydrocarbon gases used on board vessels
Amended 29 June 2007
PDF
 

2.4. 1984 no. 827
NOR Forskrift om prøving, kontroll, godkjenning og vedlikehold m.v. av containere [Forskrift om prøving m.v. av containere]
 
ENG Regulations concerning testing, inspection, approval and maintenance, etc. of containers
PDF
 

10.4. 1984 no. 940
NOR Forskrift om kontroll av dykkesystem m.m. på norske skip i sjøen [Forskrift om kontroll av dykkesystem]
 
ENG Regulations concerning the control of diving system etc. on Norwegian ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

29.6. 1984 no. 1319
NOR Forskrift om kontroll med skip som fører passasjerer i farvann ved Svalbard [Forskrift om passasjerskip ved Svalbard]
 
ENG Regulations concerning the control of ships carrying passangers in waters near Svalbard
PDF
 

14.6. 1985 no. 1157
NOR Forskrift om arbeid med ioniserende stråling
 
ENG Regulations relating to work with ionizing radiation
PDF
 

13.1. 1986 no. 32
NOR Forskrift for bruk av radioaktive kilder om bord på flyttbare innretninger [Forskrift om radioaktivitet på flyttbare innretninger]
 
ENG Regulations for the use of radioactive sources on board Norwegian drilling platforms and other mobile drilling units
PDF
 

31.1. 1986 no. 222
NOR Forskrift om sjømannslovens virkeområde
 
ENG Regulations concerning the scope of application of the Seamen's Act
Amended 27 November 1992
PDF
 

3.2. 1986 no. 230
NOR Forskrift om ansettelsesavtale og hyreoppgjørsskjema [Forskrift om ansettelse og hyreoppgjør]
 
ENG Regulations concerning the employment agreement and settlement of wages form
Amended 4 February 2005
PDF
 

3.2. 1986 no. 241
NOR Forskrift om erstatning for tapte eiendeler
 
ENG Regulations concerning compensation for loss of effects
Amended 4 February 2005
PDF
 

3.2. 1986 no. 243
NOR Forskrift om norsk utenriksstasjons lån til sjømenn
 
ENG Regulations concerning a foreign service mission's loans to seamen
Amended 4 February 2005
PDF
 

21.3. 1986 no. 747
NOR Forskrift om kjørende og gående trafikk [Trafikkregler]
 
ENG Regulations relating to pedestrian and vehicle traffic [Traffic rules]
http://www.vegvesen.no/_attachment/61989/binary/15308?fast_title=Norwegian+traffic+rules+in+English
 

17.12. 1986 no. 2317
NOR Forskrift om sveiseutstyr m.v. for sveisegassene acetylen og oxygen på flyttbare innretninger
 
ENG Regulations concerning welding equipment, etc. for the welding gases acetylene and oxygen on mobile offshore units
PDF
 

17.12. 1986 no. 2318
NOR Forskrift om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger
 
ENG Regulations concerning the construction and equipment of living quarters on mobile offshore units
PDF
 

17.12. 1986 no. 2319
NOR Forskrift for forflytning og sleping av flyttbare innretninger samt slepearrangement og fortøyning av forsyningsskip på slike innretninger
 
ENG Regulations concerning field moves and towing of mobile offshore units and concerning towing system and mooring of supply ships at such units
PDF
 

17.3. 1987 no. 175
NOR Forskrift om bemanning av norske skip
 
ENG Regulations concerning the manning of Norwegian ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

21.5. 1987 no. 406
NOR Forskrift om transport på skip av spesielle eller farlige laster i bulk eller som pakket gods [Forskrift om skipstransport av farlig last]
 
ENG Regulations concerning carriage by ship of special or dangerous cargoes in bulk or as packaged goods
Amended 29 June 2007
PDF
 

15.6. 1987 no. 507
NOR Forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere [Forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på skip]
 
ENG Regulations concerning safety measures, etc. on passenger ships, cargo ships and lighters
Amended 29 June 2007
PDF
 

30.6. 1987 no. 579
NOR Forskrift om særskilt fartsområdet for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i Norsk internasjonalt skipsregister [Forskrift om særskilt fartsområde NIS]
 
ENG Regulations concerning special trade areas for vessels and mobile offshore units engaged in the petroleum activity and registered in the Norwegian Internatinal Ship Register
Amended as of 6th November 2002
PDF
 

4.9. 1987 no. 855
NOR Forskrift om anmeldelse av nybygg, besiktelse og sertifisering m.v. av flyttbare innretninger [Forskrift om sertifisering av flyttbare innretninger]
 
ENG Regulations concerning notification of newbuilding, survey, and certification etc. of mobile offshore units
PDF
 

4.9. 1987 no. 857
NOR Forskrift om ankring-/posisjoneringssystemer på flyttbare innretninger
 
ENG Regulations concerning anchoring/positioning systems on mobile offshore units
PDF
 

4.9. 1987 no. 859
NOR Forskrift om verne-, miljø- og sikkerhetstiltak på flyttbare innretninger [Forskrift om arbeidsmiljø, flyttb. innretn.]
 
ENG Regulations concerning protective, environmental, and safety measures on mobile offshore units
PDF
 

18.12. 1987 no. 984
NOR Forskrift for registrering av foretak
 
ENG Regulation concerning registrering business enterprises
Latest amendments: 22nd December 1995 The Brønnøysund Register Centre
HTML
 

25.3. 1988 no. 250
NOR Forskrift om sikkerhet for undersøkelse og leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard
 
ENG Regulations relating to safe practice in exploration and exploration drilling for petroleum deposits on Svalbard
PDF
 

25.11. 1988 no. 940
NOR Forskrift om kontroll av maritim tjeneste
 
ENG Regulations concerning supervision of maritime service
PDF
 

10.1. 1989 no. 51
NOR Forskrift til gjennomføring av utførselsreguleringen for strategiske varer, tjenester og teknologi [Forskrift om utførselsregulering for strategiske varer]
 
ENG Regulations relating to the implementation of control of the export of strategic goods, services and technology
Amended as of July 2007 Ministry of Foreign Affairs
PDF
 

10.3. 1989 no. 157
NOR Forskrift for utførsel av tungtvann
 
ENG Regulations relating to the export of heavy water
With amendments of 28th February 1992
HTML
 

14.7. 1989 no. 562
NOR Forskrift til inkassoloven m.m. [Inkassoforskriften]
 
ENG Regulations appertaining to the Debt Collection Act etc. [Debt Collection Regulations]
PDF
 

11.8. 1989 no. 802
NOR Forskrift om utvidet fartsområdet for lasteskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister [Forskrift om fartsområdet for lasteskip i NIS]
 
ENG Regulations concerning extended trade areas for cargo ships registered in the Norwegian International Ship Register
PDF
 

16.8. 1989 no. 818
NOR Forskrift til gjennomføring av forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip i Norsk internasjonalt skipsregister [Forskrift om fartsområde for NIS-registrert skip]
 
ENG Regulations concerning extended trade areas for cargo ships registered in the Norwegian International Ship Register
PDF
 

13.2. 1990 no. 105
NOR Forskrift om gjennomføring og utfylling av lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) [Forskrift om statistikkloven]
 
ENG Regulation concerning the implementation and supplementation of Act no.54 of 16 June 1989 relating to official statistics and Statistics Norway
Translated in 1994 Statistics Norway
HTML
 

25.5. 1990 no. 427
NOR Forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument [Forskrift om allment tilgjengelege dokument]
 
ENG Regulations relating to the legal deposit of generally available documents
http://www.nb.no/fag/for-utgjevarar-og-trykkeri/pliktavlevering/legal-deposit#regulations
 

1.6. 1990 no. 435
NOR Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak [Forskrift om beregning av ansvarlig kapital]
 
ENG Regulations on measurement of the own funds of financial institutions, clearing houses and investment firms
Translation updated October 2003 Kredittilsynet
PDF
 

22.10. 1990 no. 875
NOR Forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak [Forskrift om kapitaldekning, finansinstitusjoner]
 
ENG Regulations on minimum standards of capital adequacy for financial institutions and investment firms
Translation updated October 2003 Kredittilsynet
PDF
 

21.12. 1990 no. 1028
NOR Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her [Utlendingsforskriften]
 
ENG Regulations concerning the entry of foreign nationals into the Kingdom of Norway and their presence in the realm [Immigration regulations]
Updated with amendments which came into force on 1st January 2000
PDF
 

10.5. 1991 no. 301
NOR Forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring
 
ENG Regulations concerning technical provisions and risk statistics in non-life insurance
Translated January 1992 Bank of Norway
PDF
 

20.6. 1991 no. 381
NOR Forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge
 
ENG Regulation relating to duty-free and tax-free import and temporary use of foreign-registered motor vehicles in Norway
With current amendments Directorate of Customs and Excise
http://www.toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=221954&epslanguage=en
 

16.10. 1991 no. 853
NOR Forskrift om beredskapsfartøy
 
ENG Regulation concerning standby vessels
Amended 29 June 2007
PDF
 

18.10. 1991 no. 671
NOR Forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard
 
ENG Regulations relating to tourism and other travel in Svalbard
Translated November 1991 Ministry of Foreign Affairs
PDF
 

11.11. 1991 no. 731
NOR Forskrift om radiokommunikasjon for passasjerskip
 
ENG Regulations concerning radiocommunication on passanger ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

9.7. 1992 no. 1269
NOR Forskrift of varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
 
ENG Regulations concerning notification of acute pollution or danger of acute pollution
PDF
 

30.7. 1992 no. 592
NOR Forskrift om registrering av skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) [Forskrift of registrering av skip i NIS]
 
ENG Regulations relating to the registration of ships in the Norwegian International Ship Register (NIS)
Amended as of 23rd November 2007
PDF
 

15.9. 1992 no. 693
NOR Forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger [Forskrift om føring av dagbøker på skip mv.]
 
ENG Regulation concerning the form and keeping of log books for ships and mobile offshore units
Amended as of 29th June 2007
PDF
 

15.9. 1992 no. 700
NOR Forskrift om redningsredskaper m.m. på passasjerskip [Forskrift om redningsredskaper på passasjerskip]
 
ENG Regulations concerning life-saving appliances on passenger ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

15.9. 1992 no. 701
NOR Forskrift om navigasjonshjelpemidler og bro-, styrehus- og radioarrangementer for skip [Forskrift om navigasjonshjelpemidler mm for skip]
 
ENG Regulation concerning navigational aids and arrangements on the bridge and in the wheelhouse, and communication equipment int he wheelhouse of ships
Amended as of 29th June 2007
PDF
 

15.9. 1992 no. 704
NOR Forskrift om driftsordninger på norske skip
 
ENG Regulation concerning operating arrangements on Norwegian ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

16.12. 1992 no. 1243
NOR Forskrift om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner og fylkeskommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven § 6-9
 
ENG Regulations concerning the right of the county governor to impose fines on municipalities and country municipalities foe exceeding the time limits set out in section 6-9
http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Documents/Laws-and-rules/Regulations/2001/regulations-related-to-the-child-welfare/2-2.html?id=444980
 

21.12. 1992 no. 1246
NOR Forskrift om barnverntjenestens adgang til å kreve egenbetaling fra barnet til dekning av oppholdsutgifter
 
ENG Regulations concerning the right of the child welfare service to demand contributions from the child to cover the costs of his or her stay
Ministry of Children and Family Affairs
http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Documents/Laws-and-rules/Regulations/2001/regulations-related-to-the-child-welfare/5.html?id=420556
 

9.7. 1993 no. 596
NOR Forskrift om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) [Forskrift om begrensning av fartsområde, NIS]
 
ENG Regulations concerning restriction in the trade areas of passenger ships registered in the Norwegian International Ship Register (NIS)
PDF
 

22.12. 1993 no. 1430
NOR Forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda
 
ENG Regulations concerning the child's spokesperson in cases that are to be dealt with by the county social welfare board
Ministry of Children and Family Affairs
http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Documents/Laws-and-rules/Regulations/2001/regulations-related-to-the-child-welfare/10.html?id=420561
 

28.12. 1993 no. 1257
NOR Forskrift om tilsyn med finansforetak og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge mv. [Forskrift om finanstilsyn i EØS]
 
ENG Regulations on supervision of financial institutions and management companies whose head office is in another EEA state and which carry on business in Norway etc
Translation updated March 2009
PDF
 

2.5. 1994 no. 326
NOR Forskrift om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m. [Forskrift om filial av banker mv innen EØS]
 
ENG Regulation on branches of banks and other credit institutions having their head offices in another state in the European Economic Area, etc.
Translation updated March 2009
PDF
 

26.7. 1994 no. 749
NOR Forskrift om måling av fartøyer
PDF
 

25.11. 1994 no. 1026
NOR Forskrift om fastsetting og innkreving av avgift til Norsk Naturskadepool etter lov 16. juni 1989 nr 70 om naturskadeforsikring § 4 a [Forskrift om avgift, Norsk Naturskadepool]
 
ENG Regulations relating to the stipulation and collection of dues to the Norwegian Pool of Natural Perils pursuant to section 4 A of Act no. 70 of 16 June 1989 relating to natural disaster insurance
Norsk Naturskadepool
PDF
 

14.2. 1995 no. 382
NOR Forskrift om permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon mv. [Forskrift om permisjon ved svangerskap mv.]
 
ENG Regulations concerning leave of absence in connection with pregnancy, childbirth, or adoption, etc.
Amended 8 November 2007
PDF
 

5.5. 1995 no. 408
NOR Forskrift om vern av miljøet i Antarktis
 
ENG Regulations relating to protection of the environment in Antarctica
Ministry of the Environment
http://www.regjeringen.no/en/dep/md/documents-and-publications/acts-and-regulations/regulations/1995/regulations-relating-to-protection-of-th.html?id=440458
 

25.8. 1995 no. 768
NOR Forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø
 
ENG Regulations relating to genetic defects and working conditions
PDF
 

1.9. 1995 no. 772
NOR Forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard
 
ENG Regulations concerning the application of the act relating to child welfare services in Svalbard
Ministry of Children and Family Affairs
http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Documents/Laws-and-rules/Regulations/2001/regulations-related-to-the-child-welfare/10.html?id=420561
 

22.9. 1995 no. 827
NOR Forskrift om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap og pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m.
 
ENG Regulation on insurance services and establishment of branches of insurance companies and pension funds having their head offices in another member state in The European Economic Area etc.
Last amende 30 June 2006
PDF
 

16.1. 1996 no. 24
NOR Forskrift om nemnd for prøving av A/S Vinmonopolets beslutninger om innkjøp m.v.
 
ENG Regulation on a board to test A/S Vinmonopolet's purchases etc.
PDF
 

2.2. 1996 no. 115
NOR Forskrift om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv. [Sjøforsvarets gebyrforskrift]
 
ENG Regulations concerning collection of fees to the Treasury for surveys, issue of certificates, etc. carried out pursuant to the Ship Safety and Security Act [The Fees Regulations]
Amended as of 23rd November 2007
PDF
 

29.2. 1996 no. 223
NOR Forskrift om produksjonsregulerende tiltak for oppdrett av laks og ørret [Forskrift om tiltak for oppdrett av laks m.m.]
 
ENG Regulations concerning measures to regulate the production of farmed salmon and trout [Feed quota regulations]
Translation date unknown Ministry of Fisheries
PDF
 

6.12. 1996 no. 1127
NOR Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter [Internkontrollforskriften]
 
ENG Regulations relating to systematic health, environmental and safety activities in enterprises [Internal control regulations]
Date of the translation may be found on the document
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77839
 

20.12. 1996 no. 1161
NOR Forskrift til domstolloven kapitel 11 [Advokatforskriften]
 
ENG Regulations for advocates
Den norske advokatforening
Note: With comments to the chapters
PDF
 

22.1. 1997 no. 33
NOR Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
 
LAP Teknalas láhkaásahusat
Gieldda- ja bargodepartemeanta
PDF
 

28.2. 1997 no. 153
NOR Forskrift om kringkasting
 
ENG Broadcasting regulations
As amended, most recently by Regulations no 13, 18 February 2005 Ministry of Cultural Affairs
PDF
 

27.6. 1997 no. 652
NOR Forskrift om refusjon av utgifter for tilsybn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten
 
ENG Regulations relating to refunding of expenses in connection with regulatory supervision of safety, working environment and resource management in the petroleum activities
PDF
 

22.1. 1998 no. 93
NOR Forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter med et bruksområde som medfører tilføring til det ytre miljø
 
ENG Regulation concerning the declaration and labelling of microbiological products
Ministry of the Environment
http://www.regjeringen.no/en/dep/md/documents-and-publications/acts-and-regulations/regulations/1998/declaration-and-labelling-of-microbiolog.html?id=440456
 

30.11. 1998 no. 1102
NOR Forskrift om utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-området [Forskrift om utveksling av opplysninger med EØS]
 
ENG Regulations concerning exchange of information with supervisory authorities from countries within and outside the EEA area
Translation updated July 2004
PDF
 

18.12. 1998 no. 1409
NOR Forskrift om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg [Drifts- og sykdomsforskriften]
 
ENG Regulations relating to establishment, operation and disease-prevention measusres at fish farms [Operation and diseases regulations]
With last changes issues by the Ministry of Fisheries 20 December 2001 Ministry of Fisheries
PDF
 

29.12. 1998 no. 1455
NOR Forskrift om skipsutstyr [Skipsutstyrsforskriften]
 
ENG Regulations concertning marine equipment [The Maritime Equipment Regulations]
Amended as of 29th June 2007
PDF
 

27.1. 1999 no. 149
NOR Forskrift om radioanlegg og radiotjeneste på passasjer- og lasteskip som omfattes av den internasjonale sjøsikkerhetskonvensjonen, SOLAS 1974 [Forskrift om radioanlegg og -tjeneste på skip]
 
ENG Regulations concerning radio installations and radio services on passanger ships and cargo ships to which the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS 1974) applies
Amended by regulation of 29th June 2007
PDF
 

27.4. 1999 no. 537
NOR Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip
 
ENG Regulations concerning watchkeeping on passenger ships and cargo ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

11.6. 1999 no. 664
NOR Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satelitt
 
ENG Regulations concerning the establishment, opertion and use of satellite earth stations
PDF
 

25.6. 1999 no. 712
NOR Forskrift om revisjon og revisorer
 
ENG Regulation relating to audits and auditors
Translation revised January 2006 Kredittilsynet
PDF
 

6.9. 1999 no. 1047
NOR Forskrift om opptelling og registrering av ombordværende på passasjerskip [Forskrift om passasjerregistrering på skip]
 
ENG Regulation concerning the counting and registration of persons sailing on board passenger ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

15.10. 1999 no. 1090
NOR Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
 
ENG Regulations regarding police certificates pursuant to the child welfare act
Ministry of Children and Family Affairs
http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Documents/Laws-and-rules/Regulations/2001/regulations-related-to-the-child-welfare/13-3.html?id=445270
 

5.11. 1999 no. 1167
NOR Forskrift of risikoanalyse for roro passasjerskip i innenriks fart [Forskrift om risikoanalyse, roro passasjerskip]
 
ENG Regulations concerning risk analyses for ro-ro passanger ships in domestic trade
Amended 29 June 2007
PDF
 

30.11. 1999 no. 1195
NOR Forskrift om krav til organisasjon som formidler barn fra fremmed stat med sikte på adopsjon
 
ENG Regulations regarding requirements relating to organizatons that arrange the placement of children from foreign countries for the purpose of adoption
Ministry of Children and Family Affairs
http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Documents/Laws-and-rules/Regulations/2001/Regulations-regarding-requirements-relat.html?id=458914
 

28.3. 2000 no. 305
NOR Forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart [Forskrift om innenriks passasjerskip]
 
ENG Regulation concerning surveys, construction and equipment of passanger ships engaged on domestic voyages
Amended 29 June 2007
PDF
 

14.4. 2000 no. 328
NOR Forskrift om fastlegeordning i kommunene
 
ENG Regulation relating to a munipical regular GP scheme
Ministry of Health and Social Affairs
HTML
 

28.11. 2000 no. 1194
NOR Forskrift om miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering for skip og flyttbare innretninger
 
ENG Regulation concerning environmental declaration in connection with environmental differentiation for ships and mobile offshore units
PDF
 

1.12. 2000 no. 1208
NOR Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd [Forskrift om prioritering av helsetjenester mv.]
 
LAP Láhkaásahus dearvvasvuodabálvalusaid vuoruheami birra ja vuoigatvuoda birra dearvvasvuodaveahkkái
Sosial- og helsedirektoratet
PDF
 

15.12. 2000 no. 1265
NOR Forskrift om behandling av personopplysninger [Personopplysningsforskriften]
 
ENG Regulations on the processing of personal data [Personal data regulations]
Amended on 23 December 2003 Ministry of Labour and Government
PDF
 

20.12. 2000 no. 1397
NOR Forskrift om tildeling, etablering, drift- og sykdomsforebyggende tiltak ved settefiskanlegg for laksefisk og annen ferskvannsfisk [Settefiskeforskriften]
 
ENG Regulations relating to allocation, establishment, operation and disease-prevention measures at fish hatcheries for salmonids and other freshwater fish [Fish hatchery]
Translation date unknown Ministry of Fisheries
PDF
 

21.12. 2000 no. 1385
NOR Forskrift om pasientjournal
 
LAP Divssohasjournála láhkaásahus
Sosial- og helsedirektoratet
PDF
 

22.12. 2000 no. 1574
NOR Forskrift om tilleggskrav for manøvrering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriks fart [Forskrift om manøvrering mv av innenriksfartøy]
 
ENG Regulation concerning additional requirements for the handling, controllability, equipment and operation of passenger high-speed craft less than 24 m in length which are engaged on domestic voyages
Amended 29 June 2007
PDF
 

2.2. 2001 no. 144
NOR Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier
 
ENG Regulations concerning local authority guarantees
PDF
 

16.2. 2001 no. 158
NOR Forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø
 
ENG Regulations relating to the regulation of ownership changes in companies etc licensesd to operate seawater rearing units for salmon and trout
Translation date unknown Ministry of Fisheries
PDF
 

9.3. 2001 no. 439
NOR Forskrift of skipsmedisin
 
ENG Regulation concerning medical supplies on ships
Amended 22 August 2005
PDF
 

19.3. 2001 no. 268
NOR Forskrift om engangsavgift på motorvogner
 
ENG Regulations concerning one-off registration tax on motor vehicles
With current amendments Directorate of Customs and Excise
http://www.toll.no/templates_TAD/Topic.aspx?id=221724&epslanguage=en
 

20.3. 2001 no. 373
NOR Forskrift om kontroll med roroferger, hurtiggående passasjerfartøyer uansett flagg i rutetrafikk [Forskrift om vertsstatskontroll]
 
ENG Regulation concerning the control of ro-ro ferries and passanger high-speed craft in regular service, regardless of flag [Host state control]
Amended as of 29th June 2007
PDF
 

2.4. 2001 no. 364
NOR Forskrift om kontrollkomité for børser
 
ENG Regulations on responsibility for internal control and on documentation and confirmation of internal control
Translation as of October 2004 Kredittilsynet
PDF
 

10.9. 2001 no. 1102
NOR Forskrift om forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke
 
ENG Regulations relating to a prohibition on the use of timber impregnated with CCA preservatives
Ministry of the Environment
HTML
 

4.10. 2001 no. 1179
NOR Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander
 
ENG Regulations relating to the return of stolen unlawfully removed cultural objects
Amended as of May 14th 2002 Ministry of Cultural and Church Affairs
PDF
 

8.10. 2001 no. 1180
NOR Forskrift om nonylfenol og oktylfenol og deres etoksilater
 
ENG Regulations relating to nonylphenol and octylphenol and their ethoxylates
Ministry of the Environment
HTML
 

19.10. 2001 no. 1309
NOR Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip [Forskrift om helseundersøkelse på skip]
 
ENG Regulation concerning the medical examination of employees on ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

4.12. 2001 no. 1372
NOR Forskrift om vannforsyning og drikkevann [Drikkevannsforskriften]
 
ENG Regulation concerning water supply and water intended for human consumption [Drinking water regulations]
Amended 6 July 2007
Note: Excerpts from the regulation
PDF
 

4.12. 2001 no. 1450
NOR Forskrift om maritime elektriske anlegg
 
ENG Regulations relating to maritime installations
Norwegian Directorate for Civil Protection
PDF
 

14.12. 2001 no. 1420
NOR Forskrift om forbud mot utførsel av kulturminner
 
ENG Regulations relating to a prohibition against the export of cultural objects
Ministry of Cultural and Church Affairs
PDF
 

21.12. 2001 no. 1477
NOR Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret [Kreftregisterforskriften]
 
ENG Regulations on the collection and processing of personal health data in the Cancer Registry of Norway [Cancer Registry Regulations]
Ministry of Health and Social Affairs
PDF
 

21.2. 2002 no. 254
NOR Forskrift om regulering av fisket med fartøyer som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2002
 
ENG Regulations relating to fishing by vessels flying the Greenland flag in the economic zone of Norway in 2002
With amendments of 31st May 2002
PDF
 

22.2. 2002 no. 183
NOR Forskrift om straffegjennomføring
 
ENG Regulations relating to the Execution of Sentences [Regulations relating to the Execution of Sentences]
PDF
 

25.4. 2002 no. 422
NOR Forskrift om sveising, sveiseutstyr, varmt arbeid og oppbevaring av gassflasker på skip [Forskrift om sveising, gassflasker m.m. på skip]
 
ENG Regulation concerning welding, welding equipment, hot work and storage of gas cylinders on board ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

25.4. 2002 no. 423
NOR Forskrift om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip [Forskrift om arbeid av ungdom på norske skip]
 
ENG Regulation concerning weork by and placement of young people on Norwegian ships
Amended as of 29th June 2007
PDF
 

25.4. 2002 no. 424
NOR Forskrift om tvistebehandling på norske skip
 
ENG Regulation concerning treatment of disputes on Norwegian ships
Amended 8 November 2007
PDF
 

17.6. 2002 no. 644
NOR Forskrift for lasteskip hvor forbrenningsmotorer drives med naturgass [Forskrift for lasteskip med naturgassmotorer]
 
ENG Regulation concerning cargo ships with natural gas fuelled internal combustion engines
Amended 29 June 2007
PDF
 

24.6. 2002 no. 724
NOR Forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard. [Forskrift om miljøgifter på Svalbard]
 
ENG Regulations relating to persistent, bioaccumulative and toxic substances, waste and waste water and waste management fees in Svalbard
Ministry of Climate and Environment
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/substances-waste-svalbard/id512067/
 

27.6. 2002 no. 731
NOR Forskrift om leiropphold på Svalbard [Forskrift om leiropphold på Svalbard]
 
RUS Предписание о разбивке лагерей и пребывании в них на Свальбарде
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/----------2/id440511/
 
ENG Regulations relating to camping activities in Svalbard
Ministry of Climate and Environment
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/camping-svalbard/id512068/
 

27.6. 2002 no. 754
NOR Forskrift om skips navn, kjennesignal og hjemsted mv.
 
ENG Regulation concerning ship's name, call sign and home port, etc.
PDF
 

28.6. 2002 no. 650
NOR Forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard [Forskrift om planområdene på Svalbard mv.]
 
ENG Regulations relating to environmental impact assessment and delimitation of the land-use planning areas in Svalbard
Ministry of Climate and Environment
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/regulations-relating-to-environmental-im/id512069/
 

28.6. 2002 no. 651
NOR Forskrift om båndtvang for hund på Svalbard [Forskrift om båndtvang for hund på Svalbard]
 
ENG Regulations relating to a requirement to keep dogs on a leash in Svalbard
Ministry of Climate and Environment
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/regulations-relating-to-a-requirement-to/id512070/
 

8.7. 2002 no. 799
NOR Forskrift om markedsføring av utenlandske verdipapirfond
 
ENG Regulations on markerting of securities funds
PDF
 

12.11. 2002 no. 1314
NOR Forskrift om vilkår for periodisk vedlikehold av fri-flyt nødradiopeilesender [Forskrift om vedlikehold av nødradiopeilesender]
 
ENG Regulation concerning conditions for periodical maintenance of float-free emergency position-indicating radio beacons
Amended 29 June 2007
PDF
 

20.12. 2002 no. 1818
NOR Forskrift of ozonreduserende stoffer
 
ENG Regulations relating to substances that deplete the ozone layer
Ministry of Environmental Affairs
PDF
 

20.12. 2002 no. 1823
NOR Forskrift om begrensninger i bruk m.m. av enkelte farlige kjemikalier
 
ENG Regulations relating to restrictions on the use, etc. of certain dangerous chemicals
Norwegian Pollution Control Authority
PDF
 

5.2. 2003 no. 135
NOR Forskrift om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av det nasjonale jernbanenettet (fordelingsforskriften) [Fordelingsforskriften for jernbanen]
 
ENG Regulations on the Allocation of Railway Infrastructure Capacity and the Levying of Charges for the Use of the National Railway Network [Allocation Regulations]
Ministry of Transport and Communications
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Regulations-on-the-Allocation-of-Railway/id469905/
 

20.2. 2003 no. 254
NOR Forskrift om fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrogsdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog [Forskrift om dobbeltskrogede oljetankskip]
 
ENG Regulation on the accelerated phasing-in of double hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers
Amended 29 June 2007
PDF
 

4.4. 2003 no. 418
NOR Forskrift til designloven [Designforskriften]
 
ENG Design Regulations
https://www.patentstyret.no/en/norwegian-design-regulations
 

9.5. 2003 no. 687
NOR Forskrift om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger [Forskrift om kvalifikasjonskrav på norske skip]
 
ENG Regulation concerning qualification requirements and certificate rights for personnel on board Norwegian ships, fishing vessels and moble offshore units
Amended 18 October 2007
PDF
 

21.5. 2003 no. 630
NOR Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) [Forskrift om IKT-systemer i banker mv]
 
ENG Regulations on use of information and communication technology (ICT)
PDF
 

1.7. 2003 no. 969
NOR Forskrift om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner mv. [Havnestatskontrollforskriften]
 
ENG Regulation concerning the control of foreign ships and mobile offshore units in Norwegian ports, etc.
PDF
 

1.8. 2003 no. 990
NOR Forskrift om domenenavn under norske landkodetoppdomener [Domeneforskriften]
 
ENG Regulation on domain names under Norwegian country code toplevel domains [The Domain regulation]
PDF
 

29.8. 2003 no. 1114
NOR Forskrift om sikker lasting og lossing av bulkskip [Forskrift om lasting og lossing av bulkskip]
 
ENG Regulation concerning the safe loading and unloading of bulk carriers
Amended 29 June 2007
PDF
 

20.11. 2003 no. 1388
NOR Forskrift om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip
 
ENG Regulation concerning the prohibition of organotin compounds on ships
PDF
 

10.12. 2003 no. 1487
NOR Forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. [Hvitvaskingsforskriften]
 
ENG Regulations on measurements to combat the laundering of proceeds of crime etc. [Money Laundering Regulations]
Translation date: July 2004 Kredittilsynet
PDF
 

16.12. 2003 no. 1551
NOR Forskrift om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene
 
ENG Regulations relating to fees for services
The Brønnøysund Register Centre
HTML
 

18.12. 2003 no. 1638
NOR Forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister
 
ENG Regulations on nominee registration in securities funds' unit holder registers
PDF
 

18.12. 2003 no. 1639
NOR Forskrift om eierkontroll i finansinstitusjoner
 
ENG Regulations on supervision of holdings in financial institutions
Translation published: April 2008
PDF
 

19.12. 2003 no. 1595
NOR Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer
 
ENG Temporary regulations relating to safety and working environment for certain petroleum facilities on land and associated pipeline systems
PDF
 

13.1. 2004 no. 252
NOR Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet [Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff]
 
ENG Regulation concerning fees payable for services provided by the Norwegian Maritime Directorate [The Tariff of Fees]
PDF
 

16.2. 2004 no. 401
NOR Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste [Ekomforskriftern]
 
ENG Regulations on electronic communications networks and services [Ecom regulations]
http://www.npt.no/ikbViewer/Content/ekomforskrift_eng.pdf?documentID=30917
 

16.2. 2004 no. 426
NOR Forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester [Nummerforskriften]
 
ENG Regulations on numbering resources for electronic communications networks and services [Numbering regulations]
PDF
 

26.2. 2004 no. 511
NOR Forskrift om overføring av biobankmateriale til utlandet [Forskrift om biobankmateriale til utlandet]
 
ENG Regulations relating to the transfer of biobank material to other countries
Translation date: April 2007 Ministry of Health and Care Services
PDF
 

1.6. 2004 no. 922
NOR Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter [Produktforskriften]
 
ENG Regulations relating to restrictions on the manufacture, import, export, sale and use of chemicals and other products hazardous to health and the environment [Product Regulations]
Ministry of Climate and Environment
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/product-regulations/id512072/
 

1.6. 2004 no. 930
NOR Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall [Avfallsforskriften]
 
ENG Regulations relating to the recycling of waste [Waste Regulations]
Ministry of Climate and Environment
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/waste-regulations/id512073/
 

1.6. 2004 no. 931
NOR Forskrift om begrensning av forurensning [Forurensningsforskriften]
 
ENG Regulations relating to pollution control [Pollution regulations]
Last updated: March 2012
http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Regulations-relating-to-pollution-control-Pollution-Regulations/
 

22.6. 2004 no. 972
NOR Forskrift om sikkerhet og terrorberedskap ombord på skip og flyttbare boreinnretninger
 
ENG Regulation concerning protective security measures on board ships and mobile offshore drilling units
Amended 29 June 2007
PDF
 

11.10. 2004 no. 1341
NOR Forskrift om redningsredskaper på passasjerskip
 
ENG Regulation concerning life-saving appliances on passenger ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

1.12. 2004 no. 1558
NOR Forskrift om bokføring [Bokføringsforskriften]
 
ENG The bookkeeping regulation
Norwegian Institute of Public Accountants
Note: The Norwegian Institute of Public Accountants may provide an electronic version
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/UBO:default_scope:BIBSYS_ILS71471456300002201
 

17.12. 2004 no. 1855
NOR Forskrift om redningsredskaper på lasteskip
 
ENG Regulation concerning life-saving appliances on cargo ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

17.12. 2004 no. 1856
NOR Forskrift om radiokommunikasjon for lasteskip
 
ENG Regulation concerning radiocommunication for cargo ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

1.1. 2005 no. 8
NOR Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip [Forskrift om arbeidsmiljø mv. på skip]
 
ENG Regulation concerning the working environment, health and safety of workers on board ship
Amended 29 June 2007
PDF
 

18.2. 2005 no. 145
NOR Forskrift om garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske skip [Forskrift om trygderettigheter på norske skip]
 
ENG Regulation concerning guarantees for social security entitlements for employees on Norwegian ships
PDF
 

18.2. 2005 no. 146
NOR Forskrift om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister [Forskrift om lønnsgaranti mv. på skip i NIS]
 
ENG Regulation concerning guarantee of remuneration for work and of passage home for employees on ships registered in the Norwegian International Ship Register
PDF
 

21.2. 2005 no. 168
NOR Forskrift til Post- og teletilsynet [Forskrift om gebyr til PT]
 
ENG Regulations relating to administrative charges payable to the Norwegian Post and Telecommunications Authority
PDF
 

1.3. 2005 no. 235
NOR Forskrift om skipsførerens og rederiets plikter i tilfelle straffbare handlinger av alvorlig art begås om bord og melding om savnede personer [Forskrift om skipsførerens og rederiets plikter]
 
ENG Regulation concerning the obligations of the master and company in the event that a criminal offence of a serious nature is committed on board ship, and concerning notification of missing persons
Amended 29 June 2007
PDF
 

4.3. 2005 no. 200
NOR Forskrift om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr [Autorisasjonsforskriften]
 
ENG Regulations on authorization of electronic communications networks and radio equipment installation contractors
http://www.npt.no/ikbViewer/Content/Authorization.pdf?documentID=49799
 

8.6. 2005 no. 538
NOR Forskrift om omsetning av alkolholdig drikk m.v.
 
ENG Regulations ont he sale of alcoholic beverages [Alcohol Regulations]
Unofficial translation - June 2007
PDF
 

2.9. 2005 no. 1009
NOR Forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer
 
ENG Regulations relating to the labelling, transport, import and export of genetically modified organisms
Ministry of Environment
http://www.regjeringen.no/en/dep/md/documents-and-publications/acts-and-regulations/regulations/2005/regulations-relating-to-the-labelling-tr.html?id=440383
 

9.9. 2005 no. 1218
NOR Forskrift om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass [Forskrift om gassdrevet passasjerskip]
 
ENG Regulation concerning the construction and operation of gas-fuelled passanger ships
Amended 29 June 2007
PDF
 

27.9. 2005 no. 1094
NOR Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett
 
ENG Regulations on safety in electronic communications network
PDF
 

1.12. 2005 no. 1392
NOR Forskrift om krav til mastergrad
 
ENG Regulations concerning requirements for master's degrees
Ministry of Education
PDF
 

9.12. 2005 no. 1421
NOR Forskrift om forsikringsformidling
 
ENG Regulations on insurance mediation
The Financial Supervision Authority of Norway
PDF
 

16.12. 2005 no. 1495
NOR Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven
 
ENG Regulations relating to impact assessment pursuant to the Gene Technology Act
Ministry of the Environment
http://www.regjeringen.no/en/dep/md/documents-and-publications/acts-and-regulations/regulations/2005/regulations-relating-to-impact-assessmen.html?id=440455
 

16.12. 2005 no. 1524
NOR Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda
 
ENG Regulations regarding the organisation and activities of the Equality and anti-discrimination ombud and the Equality and anti-discrimination tribunal
Ministry of Children and Equality
http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Documents/Laws-and-rules/Regulations/2006/Regulations-regarding-the-organisation-a-2.html?id=92611
 

16.12. 2005 no. 1566
NOR Forskrift om utsendte arbeidstakere
 
ENG Regulations concerning posted workers
Ministry of Labour
http://www.regjeringen.no/en/dep/aid/doc/lover_regler/forskrifter/2005/regulations-of-16-december-2005-no-1566-.html?id=540201
 

31.1. 2006 no. 102
NOR Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat [Forskrift om ansettelsesvilkår, vit. stillinger]
 
ENG Regulations concerning terms and conditions of employment for post-doctoral research fellow, research fellow and research assistant
Ministry of Education and Research
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Regulations-concerning-terms-and-conditions-of-employment-for-post-doctoral-research-fellow-research-fellow-and-research-assistant/id92637/
 

9.2. 2006 no. 129
NOR Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger [Forskrift om ansettelse og opprykk]
 
ENG Regulations concerning appointment and promotion to teaching and research posts
Ministry of Education and Research
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/regulations-concerning-appointment-and-p/id270830/
 

16.3. 2006 no. 321
NOR Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene [Partilovforskriften]
 
ENG Regulations on certain aspects relating to the political parties [Political Parties Act Regulations]
Ministry of Government Administration and Reform
PDF
 

31.3. 2006 no. 378
NOR Forskrift om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser m.m. [Jernbaneundersøkelsesforskriften]
 
ENG Regulations on Public Investigations of Railway Accidents and Serious Railway Incidents etc. [Railway Investigation Regulations]
Ministry of Transport and Communications
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Regulations-on-Public-Investigations-of-/id469897/
 

31.3. 2006 no. 379
NOR Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser [Varslings- og rapporteringsforskriften]
 
ENG Regulations on the Obligation to Notify and Report Railway Accidents and Railway Incidents [Notification and Reporting Regulations]
Ministry of Transport and Communications
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Regulations-on-the-Obligation-to-Notify-/id469901/
 

28.4. 2006 no. 458
NOR Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
 
ENG Safety regulations related to the maintenance and operation of electrical installations
Norwegian Directorate for Civil Protection
PDF
 

29.6. 2006 no. 785
NOR Forskrift om frakt av last på lasteskip og lektere [Forskrift om last på lasteskip og lektere]
 
ENG Regulation concerning the carriage of cargoes on cargo ships and barges
Amended 29 June 2007
PDF
 

29.6. 2006 no. 786
NOR Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere [Forskrift om farlig last på lasteskip]
 
ENG Regulation concerning the carriage of dangerous cargoes on cargo ships and barges
Amended 29 June 2007
PDF
 

30.6. 2006 no. 859
NOR Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning [Forskrift om skikkethetsvurdering]
 
ENG Regulations relating to suitability assessment in higher education
Ministry of Education and Research
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/regulations-relating-to-suitability-asse/id640019/
 

16.10. 2006 no. 1160
NOR Forskrift om fråhaldsplikt for personell som utfører oppgåver som gjeld tryggleiken ved jernbane, medrekna sporveg, tunnelbane og forstadsbane mv. [Fråhaldspliktforskrifta]
 
ENG Regulations on Compulsory Abstinence from Alcohol etc., for Personnel performing Tasks related to Safety on Railways, including Tramways, Underground Railways and Suburban Railways etc. [Abstinence Regulations]
Ministry of Transport and Communications
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Regulations-on-Compulsory-Abstinence-fro/id469904/
 

22.12. 2006 no. 1532
NOR Forskrift om miljøavgift for tilreisende til Svalbard [Forskrift om miljøavgift for Svalbardturister]
 
ENG Regulation relating to an environment fee for visitors to Svalbard
Ministry of Climate and Environment
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/environment-fee/id512077/
 

22.1. 2007 no. 80
NOR Forskrift om forsøksordning med rettsmekling for jordskifterettene
 
ENG Regulation concerning trial programme of legal mediation for land consolidation courts
PDF
 

31.1. 2007 no. 173
NOR Forskrift om opptak til høyere utdanning
 
ENG Regulations concerning admission to higher education
With amendments of 2009-01-31- no. 1393 Ministry of Education and Research
PDF
 

30.4. 2007 no. 599
NOR Forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond [Forskrift om bruk av Svalbards miljøvernfond]
 
ENG Regulations relating to grants from the Svalbard Environmental Protection Fund
Ministry of Climate and Environment
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/grants-svalbard-envrionment-fund/id750407/
 

26.6. 2007 no. 705
NOR Forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv. [Forskrift om arbeidsordninger på skip]
 
ENG Regulation concerning hours of work and rest on board Norwegian passenger and cargo ships, etc.
PDF
 

29.6. 2007 no. 875
NOR Forskrift om regulerte markeder [Børsforskriften]
 
ENG Regulation on regulated markets [Stock Exchange Regulations]
Translation updated August 2008
PDF
 

29.6. 2007 no. 876
NOR Forskrift til verdipapirhandelloven [Verdipapirforskriften]
 
ENG Regulations to the Securities Trading Act [Securities Trading Regulations]
Translation update: December 2013
PDF
 

2.7. 2007 no. 850
NOR Forskrift om undersøkelse, stansing og bording av utenlandsk skip ved mistanke om miljøovertredelse [Forskrift om kontroll av miljømistanke]
 
ENG Regulation concerning investigation, stopping and boarding of foreign ships in the event of suspicion of an environmental violation
PDF
 

2.7. 2007 no. 852
NOR Forskrift om fastsettelse og gjennomføring av overtredelsesgebyr etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 55 og § 56 [Forskrift om overtredelsesgebyr]
 
ENG Regulation concerning the determination and implementation of violation fines pursuant to the Act of 16 February 2007 no. 9 relating to Ship Safety and Security (the Ship Safety and Security Act) sections 55 and 56
PDF
 

26.10. 2007 no. 1181
NOR Forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs
 
ENG Regulation governing continental shelf operations - commercial air traffic to and from helidecks on offshore installations and vessels
With amendments issued 28th January 2008
HTML
 

23.11. 2007 no. 1319
NOR Forskrift om gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell [Forskrift om gebyr for sertifikatutstedelse]
 
ENG Regulation concerning fees for the issue of certificates and endorsements to maritime personnel
PDF
 

30.11. 2007 no. 1336
NOR Forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10
 
ENG Regulation relating to exemptions from the Limited Liability Act section 8-10 and the Public Limited Liability Companies Act section 8-10
Updated as per July 2013
Note: Den norske revisorforening (The Norwegian Institute of Public Accountants) may provide an electronic version
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/UBO:default_scope:BIBSYS_ILS71484557440002201
 

14.12. 2007 no. 1417
NOR Forskrift til patentloven [Patentforskriften]
 
ENG Regulations to the Norwegian Patents Act [The Patent Regulations]
https://www.patentstyret.no/en/norwegian-patent-regulations
 

22.9. 2008 no. 1080
NOR Forskrift om risikostyring og internkontroll [Forskrift om risikostyring og internkontroll]
 
ENG Regulations on Risk Management and Internal Control
PDF
 

12.10. 2008 no. 1102
NOR Forskrift om offentlig administrasjon av filial av bank med hovedsete i fremmed stat [Forskrift om off. administrasjon av bankfilial]
 
ENG Regulation on public administration of branches of banks with their head offices in foreign countries
PDF
 

17.12. 2008 no. 1502
NOR Forskrift til lov om toll og vareførsel [Tollforskriften]
 
ENG Regulations to Act on customs duties and movement of goods [Customs Regulations]
With current amendments Directorate of Customs and Excise
PDF
 

13.2. 2009 no. 205
NOR Forskrift om tuberkulosekontroll
 
ENG Regulations on tuberculosis control
Last amended by For-2014-05-23-667 Ministry of Health and Care Services
Note: Translation of December 2014
PDF
 

13.3. 2009 no. 302
NOR Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. [Hvitvaskingsforskriften]
 
ENG Regulations concerning measures to combat money laundering and the financing of terrorism, etc.
Translation as of April 2009
PDF
 

13.3. 2009 no. 303
NOR Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
 
ENG Regulations concerning the Supervisory Board for Measures to Combat the Laundering of the Proceeds of Crime
Translation as of April 2009
PDF
 

8.5. 2009 no. 495
NOR Forskrift om Statens finansfond [Forskrift om Statens finansfond]
 
ENG Regulations relating to the Norwegian State Finance Fund.
Ministry of Finance
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/regulations-relating-to-the-norwegian-st/id560619/
 

2.6. 2009 no. 580
NOR Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser
 
ENG Regulations concerning general authorisations for the use of radio frequencies
PDF
 

26.6. 2009 no. 856
NOR Forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten
 
ENG Regulations regarding reporting and reconciliation of cash flow from petroleum activities
Ministry of Petroleum and Energy
PDF
 

3.8. 2009 no. 1028
NOR Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser [Byggherreforskriften]
 
ENG Construction Client Regulations [Construction Client Regulations]
https://lovdata.no/dokument/SFE/forskrift/2009-08-03-1028
 

7.9. 2009 no. 1168
NOR Forskrift til tilskudd til audiovisuelle produkter
 
ENG Regulations on support for audiovisual productions
With amendments of 16 April 2010 no. 526
PDF
 

15.10. 2009 no. 1286
NOR Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her [Utlendingsforskriften]
 
ENG Regulations on the entry of foreign nationals into the Kingdom of Norway and their stay in the realm [Immigration regulations]
Translation: November 2010 Ministry of Justice
PDF
 

23.12. 2009 no. 1842
NOR Forskrift til mineralloven
 
ENG Regulations issued pursuant to the Minerals Act
Translation as of 17th February 2011 Ministry of Trade and Industry
PDF
 

1.3. 2010 no. 295
NOR Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn [Forskrift om plan for grunnskolelærerutdanning]
 
ENG National Curriculum Regulations for Differentiated Primary and Lower Secondary Teacher Education Programmes for Years 1 – 7 and Years 5 – 10
Ministry of Education and Research
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/national-curriculum-regulations-for-diff/id594357/
 

25.6. 2010 no. 937
NOR Forskrift til varemerkeloven [Varemerkeforskriften]
 
ENG Trademark Regulations
https://www.patentstyret.no/en/norwegian-trademark-regulations
 

20.12. 2010 no. 1784
NOR Forskrift om kart over underjords- og dagbruddsanlegg [Forskrift om gruvekart]
 
ENG Regulations concerning maps of underground and opencast mining facilities
Translation as of 17th February 2011 Ministry of Trade and Industry
PDF
 

6.12. 2011 no. 1355
NOR Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning [Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning]
 
ENG Regulations concerning Organisation, Management and Employee Participation [Regulations concerning Organisation, Management and Employee Participation]
https://lovdata.no/dokument/SFE/forskrift/2011-12-06-1355
 

6.12. 2011 no. 1356
NOR Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler [Arbeidsplassforskriften]
 
ENG Regulations concerning the design and layout of workplaces and work premises [The Workplace Regulations]
https://lovdata.no/dokument/SFE/forskrift/2011-12-06-1356
 

6.12. 2011 no. 1357
NOR Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav [Forskrift om utførelse av arbeid]
 
ENG Regulations concerning the performance of work, use of work equipment and related technical requirements [Regulations concerning the Performance of Work]
https://lovdata.no/dokument/SFE/forskrift/2011-12-06-1357
 

6.12. 2011 no. 1359
NOR Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier [Produsentforskriften]
 
ENG Regulations concerning the construction, design and production of work equipment and chemicals [The Producer Responsibility Regulations]
https://lovdata.no/dokument/SFE/forskrift/2011-12-06-1359
 

6.12. 2011 no. 1360
NOR Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område [Forskrift om administrative ordninger]
 
ENG Regulations concerning administrative arrangements within the area of application of the Working Environment Act [Regulations concerning Administrative Arrangements]
https://lovdata.no/dokument/SFE/forskrift/2011-12-06-1360
 

16.12. 2011 no. 1398
NOR Forskrift om elsertifikater
 
ENG Regulations relating to elcertificates
Statsnett
PDF
 

1.3. 2012 no. 295
NOR Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn [Forskrift om plan for grunnskolelærerutdanning]
 

25.1. 2013 no. 58
NOR Forskrift om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner [Forskrift om gebyrtariff for utenriksstasjoner]
 
SPA Reglamento sobre la Tarifa de tasas aplicables por las Misiones del Servicio Exterior de Noruega
As amended of 20th December 2013 no 1667
PDF
 
ENG Regulations relating to the table of fees for Norwegian diplomatic and consular missions laid down by Royal Decree
As amended of 20th December 2013 no 1667
PDF
 

21.6. 2013 no. 732
NOR Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger [Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger]
 
ENG Regulation for universal design of information and communication technology (ICT) solutions
Ministry of Local Government and Modernisation
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/regulation-universal-design-ict/id731520/
 

4.4. 2014 no. 377
NOR Forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973 [Forskrift om større naturvernområder på Svalbard]
 
ENG Regulations relating to large nature conservation areas and bird reserves in Svalbard as established in 1973
Ministry of Climate and Environment
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/regulation-nature-consrevation-areas-bird-reserves-svalbard/id2355095/
 

20.6. 2014 no. 780
NOR Forskrift om gebyr ved Norges utentiksstasjoner
 
SPA Reglamento sobre las tasas aplicables por las misiones del servicio exterior de Noruega
Ministry of Foreign Affairs
PDF
 
FRE Règlement relatif aux droits applicables par les missions diplomatiques et consulaires
Ministry of Foreign Affairs
PDF
 
ENG Regulations relating to fees payable at Norway's diplomatic and consular missions
Ministry of Foreign Affairs
PDF
 

30.1. 2015 no. 72
NOR Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet [Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet]
 
ENG Regulations of 30 January 2015 No. 72 on Intercountry Adoption
Ministry of Children, Equality and Social Inclusion
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/forskrift-om-adopsjon-av-barn-fra-utlandet/id2424690/
 

22.6. 2015 no. 747
NOR Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen [Forskrift om helselovgivning for Svalbard og Jan Mayen]
 

18.12. 2015 no. 1616
NOR Forskrift om krav til kassasystem [Kassasystemforskrifta]
 
ENG Regulations relating to requirements for cash register systems [The Cash Register Systems Regulations]
https://lovdata.no/dokument/SFE/forskrift/2015-12-18-1616
 

7.7. 2016 no. 904
NOR Forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader [Naturskadeerstatningsforskriften]
 
ENG Regulation on documentation, case handling and compensation following natural damage [The Natural Damage Compensation Regulation]
https://lovdata.no/dokument/SFE/forskrift/2016-07-07-904
 

25.11. 2016 no. 1367
NOR Forskrift om beskyttelse av tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale [Forskrift om beskyttelse av kunnskap om genetisk materiale]
 
ENG Regulation relating to the protection of traditional knowledge associated with genetic material [Regulation on protection of traditional knowledge associated with genetic material]
https://lovdata.no/dokument/SFE/forskrift/2016-11-25-1367
 

Number of acts found: 451